نمونه کارهای طراحی پوستر

تصویر تنها زبان مشترک دنیاست و هوشمندی و تمایز می‌تواند تفاوت یک پوستر بد با یک پوستر ماندگار باشد. پوسترها نسبت به دیگر تبلیغات چاپی، زمان بیشتری در معرض دید هستند. یک پوستر با یک تصویر هوشمندانه می‌تواند مفهوم یک کتاب، رویداد، نمایشگاه، فیلم را در فقط چند ثانیه خلاصه کند. در ده سال گذشته افتخار طراحی پوسترهای نمایشگاه‌های بین‌المللی و کسب و کارهای صنعتی، با استفاده از تکنیک های فتومونتاژ و فتومنیپولیشن را داشته‌ایم. با فتومونتاژها می‌‌توان از مرز واقعیت ها رد شد و در دل و ذهن مخاطب نفوذ کرد.