نمونه کارهای طراحی لیبل

لیبل، شناسنامه و هویت محصول است. مشتریان، قبل از اینکه محصول شما را تست کنند باید لیبل شما را در کمتر از هفت ثانیه به خاطر بیاورند و بپسندند. یک لیبل استاندارد، نتیجه‌ی برآیند هنر طراح و انتخاب متریال است.