ویدیو برند

ویدئوهای مرتبط با برند در واقع بخشی از یک کمپین بازاریابی است که با معرفی خدمت یا محصول، مأموریت و چشم انداز سازمان همراه خواهد بود. هدف از ویدئو برندسازی ایجاد آگاهی بین جامعه هدف و جذب آنهاست.