ویدیوهای آموزشی

یکی از کاربردهای ویدئوهای آموزشی در مواقعی است که برای بهتر یک محصول یا خدمت کسب و کار مخاطبان نیاز دارند که یک مسئله جدید را بیاموزند. ویدئوهای آموزشی بیشتر برای تیم‌های فروش که با مصرف کننده نهایی در ارتباط هستند استفاده می‌شود.